Abolicja w ZUS

Sejm uchwalił ustawę – Abolicja ZUS – zaległe składki do ZUS zostaną umorzone!

Abolicja ZUS – Podstawa prawna – ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność – popularnie nazywana Abolicja ZUS.

Abolicja ZUS zakłada umorzenie przez ZUS składek przedsiębiorców na własne ubezpieczenie społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy i, co istotne, odsetek za zwłokę, a także innych kosztów egzekucyjnych. Dotyczy zaległości powstałych u wszystkich przedsiębiorców podlegającym obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu oraz wypadkowemu za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r., którzy nie opłacili należnych składek.

Niestety Abolicja ZUS nie obejmie tych przedsiębiorców, którzy już zapłacili źle naliczane składki!

Ważne: Abolicja ZUS dotyczy tylko zaległości powstałych w okresie od 1 lutego 1999 roku do 28 lutego 2009 roku z tytułu nieregulowania składek ZUS, przez co ZUS naliczył zaległości za ten okres, a także przedsiębiorców, którzy skorzystali pod presją ZUS z możliwości zawarcia układu ratalnego z ZUS.